Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Medierea in statele lumii: MACEDONIA

Ante-Scriptum

În Macedonia, medierea a fost introdusă ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor prin lege, în anul 2006 (actul normativ a intrat în vigoare la data de 01.11.2006). Pe lângă această lege, rezolvarea disputelor prin recurgerea la mediere este reglementată și prin alte legi speciale precum: Codul familiei, Legea consumatorului, Legea soluționării amiabile a conflictelor de muncă, Legea justiției juvenile, etc. Pentru funcționarea efectivă a medierii, cu excepția reglementărilor de ordin legal, s-a impus stabilirea unui cadru instituțional optim compus din: Departamentul de mediere din cadrul Ministerului Justiției, Consiliul și Camera Mediatorilor din Macedonia. Toate aceste instituții au propriile atribuții în legătură cu tot ce înseamnă sistemul de mediere din Macedonia iar competența lor este reglementată din punct de vedere legal în așa fel încât se prezintă și acționează ca un întreg.

Legea medierii a suferit ulterior mai multe modificări care au inclus și o serie de intervenții ale Curții Constituționale asupra unor prevederi ale acesteia. Modificările aduse au luat în considerare punerea în acord a legii cu Directiva 2008/52/CE privind medierea în cauzele civile și comerciale. Din cauza faptului că această lege a prezentat disfuncționalități majore, în decembrie 2013 a fost adoptată o nouă Lege a Medierii. Elementul de noutate în această lege l-a reprezentat sprijinul acordat medierii de către Guvernul Republicii Macedonia prin adoptarea unui program de dezvoltare pe o perioadă de 4 ani, incluzând un set de măsuri și alocarea de resurse menite să ofere un suport pentru dezvoltarea medierii.

Ministerul Justiției din Republica Macedonia are responsabilitatea în ceea ce privește funcționarea eficientă și dezvoltarea medierii. De asemenea, Ministerul supraveghează activitatea mediatorilor prin intermediul unui departament înființat în acest sens (denumit Divizia de Supervizare a Mediatorilor). Departamentul de monitorizare a activității mediatorilor îndeplinește următoarele sarcini: pregătirea propunerilor de adoptare sau modificare a Legii medierii, monitorizarea proiectelor de legi și a propunerilor cu privire la alte reglementări și acte generale care privesc medierea; pregătirea de rapoarte, opinii, analize, comentarii, informații și alte materiale referitoare la activitatea mediatorilor; pregătirea programelor de formare a mediatorilor; supravegherea activității mediatorilor, din oficiu sau la sesizarea unei persoane; monitorizarea activității Camerei Mediatorilor. Noua Lege a înființat ca instituție Consiliul care are ca principală atribuție monitorizarea și evaluarea calității serviciului de mediere. Acesta este compus din 10 membri numiți de Guvernul Republicii Macedonia la propunerea organismelor autorizate (fiecare organism are dreptul să propună un singur membru).

Potrivit art.56 din Lege, sunt organisme autorizate următoarele entități: Camera Mediatorilor din Macedonia, Consiliul Judiciar al Republicii Macedonia, Uniunea Barourilor din Macedonia, Conferința Inter-Universitară, Camera Psihologilor, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei, Camerele de Comerț și Asociația Consumatorilor din Republica Macedonia. Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani iar un membru nu poate fi numit pentru mai mult de două mandate succesive. Finanțarea instituției este asigurată din bugetul de stat precum și din încasările proprii.

Cine poate să medieze?

Articolul 46 din Legea macedoneană privind medierea prevede că numai o persoană fizică care are capacitate deplină de exercițiu și care este autorizată să desfășoare activități de mediere poate acționa ca mediator în Republica Macedonia. Autorizația de mediator se eliberează persoanei care a îndeplinit următoarele condiții: a trecut examenul de verificare a cunoștințelor teoretice și a aptitudinilor practice de mediator, examen organizat de Consiliu pentru asigurarea calității serviciului de mediere. De asemenea persoana care dorește să se autorizeze trebuie să dețină un contract de asigurare de răspundere civilă pentru daune. Pentru înscrierea în vederea susținerii examenului organizat de Consiliu trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) dovada absolvirii studiilor superioare; b) dovada experienței în muncă de cel puțin 3 ani după absolvire; c) finalizarea unui program de formare de minim 70 de ore în țară sau în străinătate sau o decizie privind recunoașterea formării relevante efectuate în străinătate și recunoscută de Consiliu; d) asistarea la cel puțin patru proceduri de mediere dovedită printr-un certificat eliberat de mediatorul care a condus medierile însoțit de un extras din registrul de evidență; e) dovada susținerii unui test psihologic și a unui test de integritate în fața unei persoane autorizate; f) dovada cetățeniei macedonene; g) cel puțin cinci referințe din partea persoanelor care cunosc candidatul din perspectivă profesională. Autorizația eliberată este valabilă timp de cinci ani și poate fi prelungită sau redusă în funcție de rezultatele evaluării calității activității desfășurate de mediator. Evaluarea este efectuată de Consiliu cel puțin o dată la cinci ani, în conformitate cu metodologia și procedura de monitorizare și evaluare a calității activității mediatorilor.

Există o lege care definește cine poate efectua medierea?

Da. Este Legea privind medierea din 2013, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Macedonia (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 188/2013).

Ce fel de program de formare este necesar - câte ore și subiecte principale au fost predate?

Curs finalizat în conformitate cu programul de formare acreditat pentru mediatori cu durată minimă de 70 de ore, în țară sau în străinătate. Instruirea mediatorilor este realizată de formatori. Conform legii pot avea calitatea de formatori de mediatori toate persoanele fizice care au capacitate juridică și care dețin autorizație în acest sens. Legea prevede că autorizația de formator poate fi eliberată persoanelor care vor depune o cerere de autorizare la Consiliu, împreună cu dovezile pentru îndeplinirea următoarelor condiții: a) curs de formare a formatorilor de mediatori cu durată minimă de 32 ore, în țară sau străinătate în ultimii trei ani sau diplomă universitară de învățământ superior VII / I sau 300 de credite în cadrul sistemului european de transfer de credite (ECTS) din Republica Macedonia în domeniul medierii, soluționării conflictelor, negocierii sau concilierii sau o decizie privind recunoașterea calificărilor corespunzătoare în învățământul superior dobândite în străinătate în domeniul respectiv, eliberată de Ministerul Educației și Științei al Republicii Macedonia; b) înregistrarea statutului său de mediator în Registrul mediatorilor sau într-un registru corespunzător al unui stat străin, dacă solicitantul este cetățean străin; c) depunerea unui extras de registru care atestă efectuarea a cel puțin 12 proceduri de mediere în ultimii trei ani; d) cel puțin două referințe de la persoane care cunosc solicitantul din punct de vedere profesional și care să ateste capacitatea sa de a transfera cunoștințe teoretice și practice. Legea prevede că autorizația eliberată formatorului poate fi prelungită sau redusă în funcție de rezultatele evaluării calității activității prestate de formator. Consiliul efectuează evaluarea calității activității formatorilor cel puțin o dată la cinci ani, în conformitate cu metodologia și procedura de monitorizare și evaluare a calității activității formatorilor de mediatori.

Există o organizație națională de mediatori?

Da. Camera Mediatorilor, ca asociație profesională de mediatori, a fost introdusă pentru prima dată prin articolul 28 din Legea privind medierea din 2006. A fost înființată la 22.10.2006, cu sediul la Skopje și are propriul statut, propriile organisme și este înregistrată ca persoană juridică. Camera are ca principală atribuție menținerea Registrului mediatorilor. Menținerea Registrului pentru evidența medierilor care s-au încheiat cu un acord semnat înainte de inițierea unei proceduri judiciare este în sarcina Ministerului Justiției. Menținerea Registrului formatorilor și a Registrului privind programele de formare acreditate pentru mediatori este încredințată Consiliului.

Materialul ce conține răspunsul la cele 4 întrebări a fost pus la dispoziție de mediator Elizabeta Spiroska