Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Justificare


Medierea - Politică publică în dialogul civic

Obiectiv

Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii

Rezolvarea clasică a conflictului, prin supunerea acestuia deciziei unui terț, precum şi rezolvarea bazată pe conceptul câştigător-înfrânt, nu s-au dovedit a fi întotdeauna răspunsul adecvat care să ofere o soluţie cu grad ridicat de stabilitate în contextul dificultăţilor sociale şi economice existente.

Medierea, ca primă alternativă la un proces la instanţă, poate fi calea de urmat în vederea soluționării amiabile a conflictelor, din stadiul incipient, evitând cheltuieli inutile și un consum ineficient de timp și energie.

În orice stat de drept autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale, partenerii sociali și ONG-urile joacă un rol foarte important în managementul conflictelor iar acțiunile acestora ar trebui să fie complementare, în condițiile în care autoritățile pun accentul pe drepturi, partenerii sociali reprezintă interesele membrilor lor și participă la dialog în numele acestora iar ONG-urile au experiență în lucrul direct cu cetățenii, concentrându-și eforturile pentru a identifica interesele comune ale părților aflate în conflict. Dezvoltarea și implementarea unei politici publice eficiente în sfera medierii necesită implicarea acestor actori dar și întărirea legăturii și cooperării între ei.

Statul Român, prin Guvern (Ministerul Justiției), a ințiat adoptarea Legii nr. 192/2006, creând cadrul legislativ pentru mediere și exercitarea profesiei de mediator, având obligația să reglementeze și să implementeze medierea pentru a se alinia legislației europene în domeniu.

Medierea este inclusă în sistemul alternativ de soluționare a disputelor, este o procedură voluntară, care are la bază principiile neutralității,imparțialității și confidențialității.

Profesia este organizată prin asociații profesionale (ONG-uri constituite în baza OG 26/2001 privind asociațiile și fundațiile), care au drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului membrilor. Legea nu a stabilit însă și un cadru (tip Congres,Conferință națională,etc.) în care asociațiile mediatorilor să participe la procesul de adoptare a unor hotărâri strategice privind activitatea de mediere,organizarea și exercitarea profesiei.

Deși în legislație se regăsesc prevederi care fac trimitere la posibilitatea soluționării prin mediere a conflictelor, în practică părțile interesate nu dețin suficiente date cu privire la avantajele concrete pe care le-ar obține pe această cale. În acest sens un rol extrem de important le revine partenerilor sociali prin intermediul cărora angajații și angajatorii pot primi informații utile și îndrumări cu privire la rezolvarea diferendelor de comun acord. Dacă la nivelul sectorului privat angajatorii sunt mai receptivi cu privire la soluții eficiente de stingere a conflictelor (care presupun economie de timp și evitarea unor cheltuieli inutile din bugetul propriu), în sectorul public se preferă calea instanței de judecată unde toate cheltuielile sunt suportate din bugetul public.

Proiectul aduce valoare prin crearea unei relații de parteneriat ONG-uri (asociații profesionale de mediatori) -parteneri sociali -cetățeni -autorități publice, în scopul realizării unei consultări care să stea la baza formulării unei politici publice alternative în domeniul medierii. Astfel se creează premisa unei politici mai bine elaborate, printr-o abordare transparentă și având un sprijin extins în implementare, evitându-se riscul contestațiilor ulterioare.

Politică publică alternativă formulată are ca vizune transformarea medierii într-o alternativă preferată la instanța de judecată. Misiunea asumată de cele 16 organizații constă în promovarea utilizării medierii ca instrument al dialogului civic care încurajează capacitatea de autodeterminare a părților implicate în conflicte de a decide ele însele în ce privește soluția.

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.